MINA PAPATHEODOROU - VALYRAKIS

PERSONAL EXHIBITION

"MINA PAPATHEODOROU - VALYRAKIS"

 

GALLERΙA VΙΤΤORIA - 1983

 

FLORENCE, ITALY

 

ARTICLES ABOUT THE EXHIBITION