MINA PAPATHEODOROU - VALYRAKIS

PERSONAL EXHIBITION

"MINA PAPATHEODOROU - VALYRAKIS"

 

TITANIUM ART GALLERY - 1995

 

ATHENS, GREECE

 

ARTICLES ABOUT THE EXHIBITION