MINA PAPATHEODOROU - VALYRAKIS

GROUP EXHIBITION

"MINA PAPATHEODOROU AND MICHAEL VELOUDIOS"

 

ATHENS COLLEGE - 1988

 

ATHENS, GREECE

 

ARTICLES ABOUT THE EXHIBITION